گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک به منظور مشخص شدن مساحت،ابعاد و موقعیت دقیق ملک تهیه می شود.انجام جانمایی پلاک ثبتی درحیطه تخصص کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک در صورتی که مالک بخواهد موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید