کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی برای ملک پلاک ثبتی ملک یعنی همان پلاک اصلی و فرعی ملک که در سند های قدیمی نیز وجود داشت و در آن اسناد جزء اصلی ترین مشخصات هر ملکی بود و در حال حاضر نیز از این پلاک ثبتی برای جانمایی ملک استفاده می شود. رادین 09129277534 و 44377035 کارشناس […]

بیشتر بخوانید