کاربرد تهیه نقشه یو تی ام

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ که این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند مالکیت است که باید حتما از ملک یا زمین مورد نظر تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود و به در تشکیل پرونده برای صدور سند قرار گیرد […]

بیشتر بخوانید