نقشه UTM در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

نقشه UTM در تهران - تهیه نقشه یو تی ام

نقشه UTM در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

نقشه UTM در تهران – تهیه نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام میشود و امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و پایه و اساس کار سند مالکیت از نوع سند تک برگ است که بر اساس این نوع از سند باید حتما قطعه زمین با […]

بیشتر بخوانید