نقشه یو تی ام UTM

نقشه یو تی ام UTM و صدور سند تک برگ

نقشه یو تی ام UTM و صدور سند تک برگ برای ملک

نقشه یو تی ام UTM و صدور سند تک برگ برای ملک که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای صدور این سند برای یک ملک است و باید حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا شده باشد تا با ثبت […]

بیشتر بخوانید