نقشه یو تی ام کادر

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام مرزهای ملک

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام مرزهای ملک

نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام مرزهای ملک به این علت به مالک دستور تهیه ی آن داده می شود که ابعاد وضع موجود و ابعاد سندی ملک متفاوت از هم هستند با تهیه ی این نقشه می توان منشا مشکل را پیدا کرد و در نتیجه آن را حل کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید