نقشه یو تی ام شهرداری تهران

نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها

نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها

نقشه یو تی ام شهرداری تهران و دیگر شهرها برای تهیه نقشه یو تی ام شهرداری ملک یکسری مدارک لازم است که یکی از آنها تهیه نقشه دوهزارم است که در شهرداری به نقشه یو تی ام شهرداری معروف است,به این معنا که باید تمام عوارض ملک در نقشه دو هزارم شهر مورد نظر جانمایی […]

بیشتر بخوانید