نقشه یو تی ام برای جواز ساخت

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک

نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک که مالک از جانب شهرداری موظف به تهیه ی نقشه یو تی ام برای جواز ساخت ملک خواهد شد و مالک برای تهیه این نقشه ها باید به فرد با تجربه در این امر مراجعه کند و کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان رسمی امور ثبتی این تخصص […]

بیشتر بخوانید