نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع مل

نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی

نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی

نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی توسط یک فرد مجرب و متخصص باید انجام شود تا این نقشه با مهر و امضای متخصص اعتبار لازم را جهت ارائه به دادگاه کسب نماید. در صورتی که اراضی ملی شناخته شود در این صورت اراضی از طرف دولت اخذ می شود. نقشه […]

بیشتر بخوانید