نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی به این منظور مالک ملزم به تهیه این نقشه خواهد شد که بخواهد ثابت کند ملک اراضی ملی به شمار نمی رود که در این صورت مالک بایستی به کارشناس رسمی دادگستری  نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کند تا وی بتواند این امر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید