نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سندی

نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سندی با مساحت هندسی

نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سندی با مساحت هندسی ملک

نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سندی با مساحت هندسی ملک که اختلاف مساحت سندی با مساحت هندسی ملک به سه دلیل ممکن است اتفاق بیوفتد: ۱-مساحت اضافی ذاتی است ۲- اضافه مساحت ناشی از اشتباه است. ۳-اضافه مساحت ناشی از تغییر وضعیت املاک است. نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سندی با مساحت هندسی ملک […]

بیشتر بخوانید