نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران به جهت تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و در طرح هایی که برای زیباسازی شهر و یا طرح تعریض خیابان که شهرداری مسئول انجام آن می باشد اگر ملکی در مسیر این طرح ها قرار بگیرد شهرداری دستور تخریب ملک را می دهد تا […]

بیشتر بخوانید