نقشه جانمایی اراضی ملی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی انجام می گیرد تا مدرکی مهیا گردد که با استفاده از میتوان نشان داد و ثابت کرد که اراضی کشاورزی بوده است و حال جزء اراضی احیا شده محسوب می شود در واقع در صورتی که اراضی شما ملی تشخیص داده شود در صورتی که بخواهید خلاف آن […]

بیشتر بخوانید