نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان به منظور تعیین موقعیت ملک و برای بیشتر برای اخذ سند تک برگ انجام می شود. نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان نقشه برداری ثبتی که یکی از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری است و به منظور اندازه گیری های دقیق و ثبت موقعیت […]

بیشتر بخوانید