نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی ملکی عرصه و اعیان نقشه برداری ثبتی همان طور که مشخص است برای انجام امور ثبتی صورت می گیرد یعنی اینکه جای ملک را روی زمین مشخص می کنند و برای آن قطعه از زمین سند تک برگ صادر شود. رادین مپ 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری ثبتی ملکی […]

بیشتر بخوانید