میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.با انجام میخ کوبی چهارگوشه  زمین موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری اگرمالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر باشد،در این صورت کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در […]

بیشتر بخوانید