منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت

منظور از پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت این است که بر اساس این پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی مربوط به ملک موقعیت ملک بر روی زمین و همچنین حدود اربعه ملک را تعیین کرده و بر این اساس در سند های مالکیت منگوله دار و تک برگی مرزهای مالکیت ملک […]

بیشتر بخوانید