قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی برای املاکی به وجود آمدن است که به دلیل موانع قانونی امکان صدور سند مالکیت رسمی برای آنها ممکن نیست و وضعیت ثبتی مشخص و معلومی ندارند بنابراین با استفاده از این قانون املاک و اراضی که مشمول این قانون هستند می توانند اقدام به اخذ سند مالکیت کنند. […]

بیشتر بخوانید