روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان به این نحو است که برداشت دقیق با استفاده از تجهیزاتی همانند متر لیزری و دوربین توتال استیشن انجام میشود تا در نتیجه پس از برداشت در یک نقشه با استفاده از اتوکد ترسیم و چاپ گردد و با تهیه این نقشه متراژ و مساحت دقیق و واقعی واحد […]

بیشتر بخوانید