درخواست تفکیک آپارتمان

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای هر واحد صادر می شود و یا به منظور پیش خرید یا پیش فروش هر واحد آپارتمانی انجام می شود و منظور از تفکیک آپارتمان متر کشی هر واحد آپارتمانی و ترسیم نقشه هر واحد با توجه به اندازه های […]

بیشتر بخوانید