جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و این کار با استفاده از مدارک موجود و مدارک و اسناد استخراج شده انجام میشود. در صورتی که املاک مجاور و همسایه بر سر حدود املاک اختلاف بخورند و هر یک خود را مالک قسمتی از ملک بداند و یک دیگر […]

بیشتر بخوانید