جانمایی ملک روی نقشه 2000

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی از جمله مدارک لازم برای سازمان های مختلف در امور مربوط به ملک است مثلا مالک برای ساخت و ساز ملک باید از شهرداری جواز ساخت اخذ کند و شهرداری یکی از مدارکی که از مالک میخواهد جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم است. مالک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری که در ابتدا به منظور تعیین مرزهای ملک و در ادامه ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شود و در نهایت برای ارائه به شهرداری نقشه ملک در نقشه ای که در مقیاس 1/2000 ام است و از سازمان نقشه برداری تهیه شده […]

بیشتر بخوانید