جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی دادگستری که در ابتدا به منظور تعیین مرزهای ملک و در ادامه ثبت موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شود و در نهایت برای ارائه به شهرداری نقشه ملک در نقشه ای که در مقیاس 1/2000 ام است و از سازمان نقشه برداری تهیه شده […]

بیشتر بخوانید