تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر

تهیه نقشه UTM یو تی ام ملک مادر صورت می گیرد تا مالک بتواند با استفاده از آن اقدام به اخذ سند تک برگ برای ملک مشاعی خود کند در واقع از آنجایی که ملک مشاعی است بنابراین علاوه بر خود ملک باید از ملک مادر نیز نقشه یو تی ام تهیه گردد و نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام پایه و اسا کار سند از نوع سند تک برگ است که یک سند سیستمی است و به این منظور است برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید