تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران و همچنین تفسیر عکس ها هوایی مورد استفاده قرار می گیرد تا در نتیجه مشخص شود اراضی ملی است یا احیا شده به شمار می رود و با این روش مالک می تواند مالکیت خود را ثابت کند این کار با بررسی و تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید