تهیه نقشه یو تی ام کادر

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک به این جهت انجام می شود که مشخص شود که عدم تطابق بین ابعاد و مساحت در حال حاضر ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک، از چه سمت و جهتی به وجود آمده است در حقیقت در صورتی که بعد از پایان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها به این منظور انجام میشود که بخواهند تطابق بین ابعاد واقعی و ابعاد سند را بررسی کنند و هنگام تهیه سند تک برگ باید نقشه یو تی ام تهیه کرد که توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید