تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر رفع ابهام در مرز های ملک به این جهت انجام می شود که مشخص شود که عدم تطابق بین ابعاد و مساحت در حال حاضر ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک، از چه سمت و جهتی به وجود آمده است در حقیقت در صورتی که بعد از پایان […]

بیشتر بخوانید