تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود، اگر مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رهاسازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه می باشد باید حذف شود تا مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید