تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک

تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و زمین توسط کاشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می گیرد. هنگامی که برای اخذ جواز ساخت به شهرداری مراجعه می کنید یا هم چنین برای حل اختلاف به شورای حل اختلاف مراجعه میکنید و یا برای صدور سند تک برگ برای عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید