تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص است، انجام می شود. این نقشه هم برای ملک مادر و قطعه مشاعی تهیه میگردد تا موقعیت قطعه مشاعی در ملک مادر با دقت بالا مشخص گردد و با تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر مساحت  ابعاد دقیق […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق قطعه مشاعی و تثبیت آن به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام می شود. بنابراین اگر ملکی مشاعی باشد و مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ بگیرد بایستی هم از قطعه مشاعی و هم از ملک […]

بیشتر بخوانید