تهیه نقشه یو تی ام عرصه

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و عرصه و اعیان دو معنی متفاوت دارد درواقع عرصه زمینی می باشد که بنایی در آن ساخته می شود و معمولا قبل ازشروع ساخت و ساز باید نقشه یو تی ام از عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید