تهیه نقشه یو تی ام زمین

تهیه نقشه یو تی ام زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمینهای تجمیعی برای تعیین موقعیت دقیق و بدست آوردن مساحت آن ها می باشد و در پروسه ی تجمیع دو یا چند قطعه ملک جهت کوبیدن و ساختن،پلاک های ثبتی ملک ها از بین می رود و یک پلاک ثبتی جدید برای مساحت حاصل از مجموع ملک ها صادر می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی برای ارائه به اداره ثبت اسناد برای اخذ سند تک برگ برای اراضی تجمعی و هم چنین در صورتی که مالک این اراضی بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد می بایست برای اخذ جواز نیز این نقشه را در اختیار شهرداری قرار دهد. با […]

بیشتر بخوانید