تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک مادر و همچنین قطعه مشاعی می بایست انجام گیرد تا اداره ثبت بتواند برای املاک مشاعی سند تک برگ صادر کند و از مدارک ضروری برای اطلاع حاصل کردن از موقعیت دقیق ملک به منظور ذخیره در سیستم خود و درج در سند تک برگ به شمار می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود که این مختصات های یو تی ام یک سیستم مختصات جهانی است که بر روی کره زمین تعریف شده است و بر اساس این […]

بیشتر بخوانید