تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی که یکی از مزایای تهیه نقشه یو تی ام  تعیین حدود دقیق ملک و مرزهای ملک با دقت سانتی متری که از هر تجاوز و تعارض قطعات و املاک مجاور نسبت به ملک مذکور جلوگیری می شود و باعث حل اختلافات ملکی خواهد شد که تهیه […]

بیشتر بخوانید