تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران به این دلیل از مالک درخواست خواهد شد که سابقه زراعی بودن زمین بررسی شود تا ثابت شود ملک یا زمین جزو اراضی ملی نیست زیرا در آن صورت سند ملک باطل میشود زیرا آن ملک به دولت تعلق دارد و مالک اراضی ملی […]

بیشتر بخوانید