تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی به منظور تشخیص نوع اراضی به کار میرود ممکن است اراضی ملی باشد یا اراضی کشاورزی باشد اراضی ملی به اراضی گفته می شود که بدون دستکاری انسان شکل طبیعی و اولیه خود را حفظ کرده اند و پوشش گیاهی متناسب با طبیعت منطقه است و […]

بیشتر بخوانید