تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر انجام می شود تا بتوان مدرکی تهیه کرد و با استفاده از آن مدرک سند تک برگ از اداره ثبت گرفت. با تهیه نقشه یو تی ام مختصات یو تی ام ملک بدست می آید همچنین ابعاد و مساحت دقیق ملک نیز به دست خواهد […]

بیشتر بخوانید