تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق ملک استفاده می شود تا بتوان سند تک برگ اخذ کرد و این مساحت در سند تک برگ درج می شود در واقع برای اینکه بتوان نقشه وضع موجود ملک را تهیه نمود باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و از وی تهیه […]

بیشتر بخوانید