تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM توسط یک متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه است درصورتی که حدود و موقعیت ملک بر روی زمین مشخص نباشد و یا مالک از حدود و موقعیت ملکش دقیقا مطمئن نباشد در نتیجه بعد از اثبات مالکیت فرد با تهیه نقشه یو تی ام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک به منظور مشخص شدن مساحت،ابعاد و موقعیت دقیق ملک تهیه می شود.انجام جانمایی پلاک ثبتی درحیطه تخصص کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک در صورتی که مالک بخواهد موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی ملک نیز به کار می رود جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اطلاعات و اسناد ثبتی ملک انجام می شود و در نتیجه حد و مرز دقیق ملک روی زمین حاصل می شود. در صورت مشخص نبودن حدود و موقعیت دقیق ملک می بایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران که منظور نقشه یو تی ام است که در آن مرزها و موقعیت ملک تعیین شده است و این مرزها از طریق پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت انجام می شود که این مرز ها با توجه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران که به منظور تعیین مرزها و حدود اربعه ملک و همچنین تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود یکی از اموری است که امروزه برای هر ملکی یکی از مدارک مهم است و نقشه حاصل از جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام است که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید