تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به این صورت انجام میشود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کنند وبا استفاده از این عکس ها جانمایی اراضی ملی را روی این عکس ها انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت اراضی شخصی را ملی محسوب کرده و آن را صاحب شده باشد در این صورت بایستی این نقشه تهیه شود تا سابقه ملک مورد بررسی قرار بگیرد و این تنها راهی است که مالک میتواند اراضی خود […]

بیشتر بخوانید