تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور درج در سند تک برگ که برای

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می شود و این مرحله یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد آپارتمانی است که از طرف نظام مهندسی انجام می شود و این کار از طریق متر کشی های انجام شده در هر واحد و […]

بیشتر بخوانید