انجام تفکیک و پیش تفکیک

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و نقشه تفکیک به این دلیل تهیه می شود که موقعیت و مساحت تمام واحد ها به طور دقیق مشخص شود و در هنگام صدور سند تک برگ برای واحد ها،در سند ثبت شود.کارشناس را اداره ثبت انتخاب می کند زیرا هیچگونه تخلفی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید