انجام تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک انجام می شود تا بتوان حدود اربعه ملک را روی زمین مشخص نمود. در این روش از عکس های هوایی مربوط به ملک استفاده می شود که این عکس ها توسط سازمانی مانند سازمان نقشه برداری اخذ میشود و این عکس ها توسط یک متخصصی همانند کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی انجام می گیرد تا مدرکی مهیا گردد که با استفاده از میتوان نشان داد و ثابت کرد که اراضی کشاورزی بوده است و حال جزء اراضی احیا شده محسوب می شود در واقع در صورتی که اراضی شما ملی تشخیص داده شود در صورتی که بخواهید خلاف آن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به این صورت انجام میشود که کارشناسان رسمی دادگستری عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کنند وبا استفاده از این عکس ها جانمایی اراضی ملی را روی این عکس ها انجام […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی در دادگاه و ارائه تامین دلیل انجام می شود و عکس های هوایی از آن جا که تغییرات زمین را در طی سال های متفاوت ثبت می کند یکی از مدارک معتبر برای ارائه به دادگاه و حل اختلافات ملکی است . تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی به منظور تعیین مرزهای محدوده منابع طبیعی در سال های مختلف انجام می شود و معمولا این تفسیر عکس به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه اختلافات ملکی برای املاکی که در محدوده منابع طبیعی قرار گرفته و در حال حاضر مالک زمین ها پیدا شده […]

بیشتر بخوانید