پیاده سازی چهار گوشه ملک

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام زمانی انجام میگیرد که مختصات یو تی ام کنج های ملک در اختیار نباشد در اینصورت لازم است برای انجام پیاده سازی ملک نقشه یو تی ام تهیه گردد و برای انجام پیاده سازی ملک به صورت اصولی لازم است به کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین و میخ کوبی سند روی زمین به جهت تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک انجام میشود و بهتر است قبل از ایجاد اختلافات ملکی و تجاوز به حریم ملک،حدود مرزهای ملک مشخص و تثبیت شود و برای اینکار باید به کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند را می توان به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص برای مشخص کردن چهارگوشه ملک از اسناد و مدارک ثبتی ملک استفاده می کند و بعد از استخراج نقشه ثبتی ملک جا نمایی آن را بر روی زمین انجام خواهد داد و […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا چهار گوشه ملک بر روی زمین تثبیت گردد و میخکوبی به دو طریق قابل انجام است اول این که مالک مختصات یو تی ام ملک خود را داشته باشد و فقط یک متخصص پیاده سازی و میخکوبی آن را بر روی […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهارگوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین برای تعیین مختصات دقیق چها رگوشه می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و چهار گوشه ملک روی زمین تثبیت شود تا از اختلافات ملکی بر سر حدود ملک جلوگیری شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین در صورتی که در املاکی که […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک-نقشه یو تی ام به منظور تثبیت موقعیت ملک روی زمین می باشد نقشه های یو تی ام مشخص کننده موقعیت و مساحت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام میباشند اگر مالکی دچار اختلافات ملکی شده باشد و به مرز ملک او تجاوز شده باشد برای اینکه این موضوع را […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.با انجام میخ کوبی چهارگوشه  زمین موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری اگرمالک از موقعیت دقیق ملک بیخبر باشد،در این صورت کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخ کوبی سند روی زمین به این منظور انجام می شود که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید موقعیت ملک بطور دقیق مشخص باشد و همچنین موقعیت ملک تثبیت شود پس برای این کار باید نقشه یو تی ام برای ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک

پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد.در واقع پیاده سازی چهار گوشه ملک برای تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود. پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاک در مورد املاکی که مرز مشخصی ندارند و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید