تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی و پس از انجام این عملیات تهیه میگردد این گواهی گزارشی است که اطلاعات فنی ملک همچون ابعاد، مساحت، موقعیت مکانی ملک، شماره پلاک ثبتی را در برمیگیرد و زمانی لازم می شود که این گواهی توسط یک متخصص تهیه و مهر و امضا شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری بعد از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی فراهم میشود تا این گواهی با مهر و امضای این کارشناس اعتبار و ارزش پیدا کند و برای تعیین موقعیت املاک گمشده و مشخص شدن حدود ثبتی ملک روی زمین جانمایی پلاک ثبتی یک راه حل کارا […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک به منظور مشخص شدن مساحت،ابعاد و موقعیت دقیق ملک تهیه می شود.انجام جانمایی پلاک ثبتی درحیطه تخصص کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک در صورتی که مالک بخواهد موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی تهیه میشود این گواهی زمانی تهیه خواهد که مالک بخواهد موقعیت مکانی ملک را مشخص و سپس تثبیت کند و در نهایت سند تک برگ برای آن اخذ شود. برای این کار می بایست ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید